Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Transparens

Woolly Bear tar ansvar för den påverkan som vår verksamhet och våra beslut har på samhället, miljön och ekonomin. Vi arbetar därför fortlöpande och proaktivt med att undvika negativ påverkan, sätta in åtgärder för att minimera de effekter som inte kan undvikas och att förhindra upprepning av oavsiktliga och oförutsedda negativa effekter.

Woolly Bear eftersträvar också att på ett tydligt, korrekt och fullständigt sätt offentliggöra riktlinjer, beslut och aktiviteter som vi ansvarar för eller är involverade i. Detta för att värna våra kunders och intressenterns möjligheter till insikt i vår verksamhet, men även ge dem möjlighet att hitta brister och förbättringsområden vår verksamhet. Detta skiljer ut Woolly Bear från många andra företag  och vi ser det som en styrka att på ett transparent sätt ta hjälp av våra intressenter. Woolly Bear strävar således efter att arbeta tillsammans med samhället och inte emot.

Företagets princip om transparens kräver dock inte att företagshemligheter ska offentliggöras, men hindrar inte en diskussion huruvida material bör publiceras eller delges. Exempel på sådant material kan vara leverantörer som av konkurrensskäl inte offentligt vill publicera sina leverantörsled. Principen innefattar inte heller att information som är konfidentiell eller som skulle strida mot juridiska, kommersiella, säkerhetsmässiga skyldigheter eller mot skyldigheter som rör privatlivet tillhandahålls.

Woolly Bear arbetar också för att i våra värdekedjor nå målsättningar för ansvarstagande. Det inkluderar att främja rättvis och faktisk hantering av kostnader och vinster. Att betala rättvisa priser, att leveranstiderna är rimliga och att det finns varaktiga avtal.

Woolly Bear ska vara transparent ifråga om:

 • Syfte med, typ och lokalisering av vår verksamhet.
 • Identiteten och viljeriktning på de som har ett styrande intresse i organisationens aktiviteter.
 • Det sätt på vilket beslut fattas, implementeras och följs upp, inklusive definition av roller, ansvar, ansvarighet och befogenhet inom organisationens olika funktioner.
 • Standarder och kriterier som vi använder för att utvärdera våra resultat hållbarhet.
 • Resultat i relevanta och viktiga delområden inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
 • Källorna till, summan av, och användningen av våra financiella medel.
 • Den kända och troliga påverkan som beslut och aktiviteter har för intressenterna, samhället, ekonomin och miljön.
 • Våra intressenter och de kriterier och rutiner som används för att identifiera, välja ut och involvera dem.
 • Arbeta för att underlätta rapporteringen av oetiskt uppförande utan rädsla för repressalier.
 • Identifiera och hantera situationer där lokala lagar och förordningar saknas eller strider mot våra hållbarhetskrav.
 • Vårda värdekedjor, dock med respekt för lokala leverantörers integritet.
btt