Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Korruption

Korruption har en negativ effekt på både samhället och individer. Korruption innebär missbruk av makt för privat vinning. Det berör inte bara ekonomisk vinning utan även icke-finansiella fördelar. Exempel på korruption är mutor, bedrägeri och nepotism. Den undergräver demokrati och skyddet för mänskliga rättigheter, fördjupar fattigdom, skadar handel och minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Vi tar ett aktivt ställningstagande mot alla former av korruption på alla marknader vi är verksamma.

Definitioner:

Muta: En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begära muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. En muta är en gåva eller annan förmån som kan antas påverka en anställd eller förtroendevald att gynna givaren. Att gynna innebär inte att gåvan eller förmånen faktiskt medfört att givaren blir eller blivit gynnad, utan att han objektivt sett torde/anses kunna bli det. En anställd kan göra sig skyldig till mutbrott även om det är någon annan som får den otillbörliga belöningen tex en make, maka, sambo, syskon eller barn.

En muta kan bestå av tex gåva, testamentariskt förordnadne, rabatter, pengar, presentkort, lån, efterskänkande av skuld, gratis eller subventionerad hyra av fritidhus, husbil, husvagn, bil, båt eller deltagande i resor, evenemang eller tävlingar. En muta kan även bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från leverantören eller att få en tjänst utförd, tex reparation av bil eller hus. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år, eller om brottet är grovt fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Därutöver kan avskedande bli aktuellt, samt vid ekonomisk skada skadestånd.

Observera att det kan vara fråga om mutbrott även när man ”privat” tar emot en gåva från en person som man i sitt arbete/förtroendeuppdrag har en affärs- eller annan relation till.

Givande av muta: Den som ger, utlovar, erbjuder eller accepterar ett förslag om en otillbörlig belöning,kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning. Straffsatserna är desamma som för mutbrott.

Underlättande betalningar: Belopp som betalas till regeringstjänstemän för att underlätta eller påskynda handläggning, som inte är inom ramen för gällande lagstiftning.

Nepotism: Favorisering av släktingar / nära kontakter oavsett meriter.

Transparens: En princip som möjliggör att de som berörs av administrativa beslut, affärstransaktioner eller välgörenhetsarbete ska informeras inte bara om grundläggande fakta och siffror, utan också om de mekanismer och processer som ligger bakom.

Anti-korruption: Insatser och åtgärder som vidtas för att bekämpa och förebygga alla former av korruption.

Riktlinjer för hantering av  gåvor och förmåner:
Det yttersta ansvaret för att inte göra sig skyldig till mutbrott faller på den anställde. En anställd kan inte friskriva sig från ansvar genom att åberopa att arbetsledningen lämnat sitt samtycke.

Huvudregeln är att gåvor inte ska tas emot. Om någon vill överlämna en gåva måste gällande regler om mutor och krav på neutralitet och opartiskhet beaktas. Om avsikten med gåvan kan misstänkas vara att bli mer välvilligt behandlad i något sammanhang är det fråga om muta. Gåvan får då inte tas emot.

Ibland kan en givare komma att uppfatta det som oartigt av mottagaren att avböja en gåva. Detta får inte påverka ens bedömning. Gåva utan koppling till enskilda händelser och av mindre värde, tex julgåvor kan undantagsvis accepteras. Som mindre värde anses gåva som motsvarar värdet av högst 1 procent av prisbasbeloppet, inkl moms, per år. ( 2012 ca 440 kronor ). Det är aldrig tillåtet att ta emot en gåva i form av kontanter.

I samband med möten som utgör en del i ett pågående samarbete/projekt är det tillåtet att, vid enstaka tillfälle, låta samarbetspartner/leverantör svara för hela eller del av kostnaden för enklare måltider, enklare nöjes- eller sportevenemang.

Att, vid enstaka tillfällen, i samband med förrättning, tillsynsbesök och liknande låta sig bjudas på kaffe eller enklare måltid betraktas inte som muta. Att delta i resor, studieresor, studiebesök eller konferenser, där någon annan än Woolly Bear erbjuder sig stå för hela eller del av kostnaderna är inte tillåtet. Att ta emot rabatter som ges till den anställde som individ, och som inte Wolly Bear kan få är inte tillåtet.

Om en anställd erbjuds något av en utomstående kan följande kontrollfrågor vara vägledande för att ta ställning till om det är otillåtet att acceptera erbjudandet.bestickning

 1. Är detta en förmån?
 2. Vad är den värd?
 3. Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?

Om mutbrott eller bestickning misstänks eller upptäcks

En anställd som fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska meddela sin närmaste chef detta. Misstänker någon att någon annan fått eller blivit erbjuden muta, ska detta anmälas till närmaste chef. Misstänker någon att någon erbjuder, eller erbjudit muta (bestickning), ska detta anmälas till närmaste chef eller via whistleblower-funktionen.

Om anmälan har gjorts till närmaste chef ska chefen vidta åtgärder. Bedöms den erbjudna förmånen som otillbörlig kontaktas styrelsen som tillsammans avgör om polismyndigheten ska kontaktas. Handläggningen av ett sådant ärende dokumenteras.

En anställd som fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska kontakta närmaste chef  som avgör om polismyndigheten ska kontaktas.

Denna policy är vägledande i vårat anti-korruptionsarbete med en whistleblowing-funktion.

Korruptionspolicy

Korruption har en negativ effekt på både samhället och individer. Korruption innebär missbruk av makt för privat vinning. Det berör inte bara ekonomisk vinning utan även icke-finansiella fördelar. Exempel på korruption är mutor, bedrägeri och nepotism. Den undergräver demokrati och skyddet för mänskliga rättigheter, fördjupar fattigdom, skadar handel och minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Vi tar ett aktivt ställningstagande mot alla former av korruption på alla marknader vi är verksamma.

Interna relationer

 • Woolly Bear ska arbeta aktivt med att identifiera riskerna för korruption samt implementera och upprätthålla riktlinjer och arbetssätt som motverkar korruption och utpressning.
 • Woolly Bear ska ha en transparent och säkerställd ersättning till Woolly Bears anställda.
 • Alla medarbetare ska genomföra obligatorisk utbildning mot penningtvätt, bedrägeri och korruption.
 • Alla anställda är förbjudna att erbjuda, lova, ge, begära, acceptera eller gå med på att ta emot gåvor eller underhållning (inklusive händelser, resor och andra resande arrangemang) till eller från tredje part, om inte detta är tillåtet enligt Woolly Bears riktlinjer.
 • Det ska finnas interna rutiner på plats för anställda att rapportera förmåner, gåvor eller förmåner från tredje part utan onödigt dröjsmål.
 • Alla anställda är förbjudna att direkt eller indirekt, erbjuda, lova eller överföra något till en offentlig tjänsteman i syfte att påverka dene och få företag- eller personliga fördelar.
 • Samtliga medarbetare som ansvarar för eller inblandade i rekrytering, befordran eller professionell utveckling måste säkerställa kompetensbaserad personal rutiner och processer för rekrytering, marknadsföring och kompetensutveckling.
 • Varje anställd kan anonymt anmäla misstankar om eller försök till, mutor och korruption eller misstänkta eller faktiska brott mot denna policy, samt brott mot våra uppförandenormer eller riktlinjer som anges i vår handlingsplan.
 • Genom whistleblower-funktionen garanteras anmälare anonymitet och rapportering av bekräftade eller misstänkta brott kommer inte att ha några negativa effekter med avseende på arbetsvillkor.

Yttre relationer

 • Woolly Bear är inte politiskt neutral men kommer inte ge ekonomiska bidrag till politiska partier, politiker eller politiska kampanjer. Anställda, oberoende av roll och tjänstgöringstid, som deltar i politisk verksamhet eller kampanjer, gör det som individer och får aldrig använda Woolly Bears resurser för att bidra ekonomiskt till politiska partier, politiker eller politiska kampanjer.
 • Händelser gåvor och aktiviteter som arrangeras i syfte att stärka och bygga kund- och leverantörsrelationer ska göras i god tro och i enlighet med politiska ram Swedbanks, inklusive denna anti-korruption, Swedbanks riktlinjer för gåvor, evenemang, kundaktiviteter och underhållning och lokal lagstiftning ,. Gåvor, evenemang och underhållning ska redovisas på ett öppet sätt, aldrig påverka beteenden och alltid vara måttlig.
 • Vi arbetar aktivt med att stödja och utbilda vår organisation, företrädare, entreprenörer och leverantörer i aktiviteter mot mutor och korruption.
 • Val av leverantör ska aldrig baseras på mottagandet av en gåva eller gästfrihet. Val av leverantör ska utföras i en strukturerad process med dokumentation som visar hur urvalet har gjorts.
 • Vi ska aktivtr uppmuntra de som organisationen har relationer till att vidta liknande antikorruptionsåtgärder.
 • Woolly Bear åtar sig att vidta lämplig due diligence och att inkludera lämpliga anti-mutor och anti-korruptionsklausuler i avtal innan vi inleder med någon tredje part som kommer att utföra tjänster åt oss, eller på vår räkning.
 • Bidrag till samhällsprojekt eller välgörenhetsorganisationer skall göras på välgrundade beslut i god tro till organisationer som bidrar till samhällsförbättring och som kan ställa sig bakom Woolly Bears handlingsplan.
btt