Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Intressenter

Intressenter är organisationer eller individer som kan ha ett eller flera intressen i Woolly Bears beslut och aktiviteter. Eftersom intressena kan påverkas av företagets aktiviteter, skapas en relation till företaget. Denna relation behöver inte vara formell och det är inte säkert att det alltid är möjligt att kartlägga alla intressenter. Men Woolly Bear strävar efter en så bred kartläggning som möjligt från våra produkter och verksamhet. Produkternas värdekedjor som handlar om den största delen av företagets verksamhet identifieras intressenter främst genom LCA (Life Cykle Analysis) analys. Där kartläggs produkternas hela påverkan under hela livsspannet. Verksamheten i sig kan också ha påverkan av andra slag så som lokalanställda, miljökrav på kontor eller liknande vilket i första hand kartläggs utifrån följande punkter.

 • Gentemot vem/vilka har organisationen rättsliga skyldigheter?
 • Vem/vilka kan påverkas positivt eller negativt av organisationens beslut eller aktiviteter?
 • Vem/vilka kan sannolikt uttrycka att organisationens beslut och aktiviteter angår dem?
 • Vem/vilka har involverats tidigare när liknande frågor behövt hanteras?
 • Vem/vilka kan hjälpa organisationen att hantera en specifik påverkan?
 • Vem/vilka kan inverka på organisationens förmåga att ta sitt ansvar?
 • Vem/vilka skulle missgynnas om de skulle utestängas när intressenter involveras?
 • Vem/vilka i värdekedjan påverkas?

Viktigt att beakta i processen gällande detta är också att olika intressenter kan ha skilda och ibland konkurrerande intressen. Till exempel kan lokalsamhällets invånares intressen omfatta en organisations positiva påverkan, t.ex. sysselsättning, liksom samma organisations negativa påverkan, såsom föroreningar. Vissa intressenter är en integrerad del av en organisation. De inkluderar organisationens medlemmar. I dessa fall utvärderas situationen utifrån företagets mål, krav och regleringar för att göra de mest lämpade beslut.

 

Woolly Bear syftar också att utnyttja intressenternas intresse i verksamhetsförbättning och effektiviseringar. Det kan ske antingen genom informella eller formella möten och kan genomföras i olika former såsom enskilda möten, konferenser, workshops, offentliga utfrågningar, rundabordssamtal, rådgivande kommittéer, regelbunden och strukturerad information och konsultationsförfaranden, kollektivavtal och webbaserade forum. Intressentdialogen syftar till att vara interaktiv och till att skapa möjligheter för intressenter att bli hörda. Den grundläggande komponenten är att den inbegriper tvåvägskommunikation.

Woolly Bear ser många fördelar med detta tillvägagångsätt och tror det kan bidra med bland annat:

 • Öka vår förståelse för vad konsekvenserna av beslut och aktiviteter kan ha för specifika intressenter.
 • Identifiera de bästa metoderna för att öka den positiva påverkan av organisationens beslut och aktiviteter och hur vi kan minska eventuell negativ påverkan.
 • Avgöra om våra påståenden om att vara miljömässigt och socialt ansvarstagande uppfattas som trovärdiga.
 • Hjälpa oss att följa upp resultaten så att vi kan förbättra dem.
 • Hantera kopplingen mellan våra intressenters intressen och vårat ansvar gentemot samhället i stort.
 • Undvika och hantera konflikter eller motstridiga intressen som involverar Woolly Bears intressen, intressenternas intressen och de förväntningar som samhället har i stort.
 • Bidra till kontinuerlig utveckling och fortbildning av organisationen.
 • Uppfylla rättsliga skyldigheter (t.ex. gentemot anställda).
 • Tillföra fördelarna av att få skiftande perspektiv.
 • Öka transparensen kring beslut och aktiviteter.
 • Ingå samarbeten för att uppnå ömsesidigt gynnsamma mål.
btt