Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Etiska riktlinjer

Woolly Bear ska uppföra sig etiskt och uppförandet grundas på värderingar om ärlighet, rättvisa och integritet. Värderingarna innebär en omtanke för människor, djur och miljö och ett åtagande att ta hänsyn till intressenternas behov.

Företaget främjar etiskt uppförande genom att:

  • Identifiera och utveckla marknadsledande värderingar och principer.
  • Upprätta rutiner för att övervaka, stödja och genomdriva etiskt uppförande.
  • Utveckla och använda styrningsstrukturer som stöder etiskt uppförande inom organisationen, vid beslutsfattande och vid samverkan med andra.
  • Utveckla och anta tillämpa riktlinjer för etiskt uppförande som passar dess syfte och verksamhet. Som är förenliga med internationella standarder och uppdateras löpande.
  • Nyttja goda verksamhetsmetoder i företagets kontakter gentemot andra organisationer, partners, leverantörer, entreprenörer, konkurrenter och myndigheter.
  • Goda verksamhetsmetoder avser om och på vilket sätt en organisation genom sina relationer med andra organisationer främjar förbättringar inom socialt ansvarstagande. Dessa kan åstadkommas genom att visa ledarskap och uppmuntra socialt ansvarstagande generellt i hela organisationens inflytandesfär.
  • Uppmuntra och främja efterlevnad av våra rutiner och riktlinjer genom att kommunicera vad som förväntas efterlevas i vår egen organisation samt genomgående i våra värdekedjor.
  • Förhindra eller lösa intressekonflikter i organisationen som annars skulle kunna leda till oetiskt uppförande.
  • Genomföra LCA analys på alla produkter för att kartlägga behovet av etiska hänsynstaganden i värdekedjorna.

 

btt