Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvar gäller den potentiella och faktiska påverkan en organisations beslut och aktiviteter har på andra människor. Därför är Woolly Bears dagliga verksamhet det viktigaste området att hantera. Vi bedriver ett öppet och etiskt arbete som bidrar till en hållbar utveckling, som följer aktuella lagar och är i linje med internationella normer. Det innebär också att socialt ansvar är integrerat i hela vår organisation och i alla våra processer samt relationer. Vi ser socialt ansvarstagande som en kontinuerlig process där effekterna av våra beslut och aktiviteter identifieras och åtgärdas kontinuerligt när vi planerar nya aktiviteter. Pågående verksamhet övervakas också för att vi kan vara säker på att socialt ansvar fortfarande hanteras, och om några ytterligare områden måste beaktas.

Woolly Bear är också medveten om den sociala, miljömässiga, juridiska, kulturella, politiska och organisatoriska mångfald, liksom skillnader i de ekonomiska villkor som finns inom våra verksamhetsområden. Vi anpassa vår verksamhet efter dessa villkor, samtidigt som vi är noga med att följa internationella normer för uppförande samt våra egna högt ställda krav.

De mänskliga rättigheterna

FN:s fastslagna mänskliga rättigheter ligger  som grund i vår verksamhet där vi anser att stater har en skyldighet och ett ansvar att respektera, skydda, uppfylla och förverkliga de mänskliga rättigheterna. Det är allmänt erkänt att organisationer och individer har möjlighet att bidra till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls, direkt och indirekt. Där har vi som rganisation ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, oavsett om staten är oförmögen eller ovillig att uppfylla sin skyldighet. Att respektera de mänskliga rättigheterna innebär att inte inkräkta på andras rättigheter. Ansvaret innebär att Woolly Bear flyttar fram positionerna för att säkerställa att vi undviker passivt accepterande eller aktivt deltagande i överträdelser av rättigheter. Woolly Bear ska alltid, genom hela sin verksamhet och i alla värdekedjor respektera de universella mänskliga rättigheterna fastslagna i FN. FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) slår fast att de mänskliga rättigheterna är inneboende, obestridliga, allmängiltiga, odelbara och ömsesidigt beroende.

Barnarbete

Barnarbete är en form av exploatering och är en överträdelse av de mänskliga rättigheterna. Barnarbete skadar barnets fysiska, sociala, mentala, psykologiska och andliga utveckling. Det  berövar barn deras barndom och deras värdighet. De får ingen utbildning och kan skiljas från sina familjer.

Barn som inte fullföljer sin grundutbildning kommer sannolikt att förbli analfabeter och aldrig få de kunskaper som behövs för att få ett jobb som gör att de kan bidra till utvecklingen av en modern ekonomi. Följaktligen resulterar barnarbete i lågutbildade, okvalificerade arbetare och äventyrar framtida förbättringar av samhällen samt framtida ekonomisk och social utveckling. Utbildning är vidare vårt mest kraftfulla vapen för att skapa en mer hållbar och demokratisk värld.

Due diligence

Respekt för de mänskliga rättigheterna, innebär vidare att vi har ett ansvar att utöva ”due diligence”. Det innebär att identifiera, förebygga och hantera faktisk eller potentiell påverkan på de mänskliga rättigheterna som orsakas av våra aktiviteter eller av aktiviteter som utförs av organisationer vi har en relation till. Här är utredningarna kring våra intressenter ett avgörande verktyg. Woolly Bear strävar efter att uppnå ”due diligence” genom efterlevnad av vår handlingsplan som ställer krav på bland annat förstudier och införandeplaner som kartlägger risker, intressenter, kostnad, nytta, sociala och miljömässiga effekter samt hur effekterna ska bli så goda som möjligt.  Samt uppföljning av åtgärder för att minimera negativa konsekvenser av beslut och aktiviteter.

Missförhållanden

Under vissa omständigheter och i vissa miljöer möter organisationer oftare utmaningar och dilemman som rör de mänskliga rättigheterna och där risken för kränkningar ökar. Exempel på sådana situationer kan vara:

 • Konflikter eller extrem politisk instabilitet, brister i det demokratiska och rättsliga systemet, avsaknad av politiska och medborgerliga rättigheter.
 • Fattigdom, torka, extrema hälsoproblem eller naturkatastrofer.
 • När företag eller myndigheter väsentligt kan inverka på naturresurser som vatten, skogar och luften eller störa lokalsamhällen.
 • Verksamhetens närhet till ursprungsbefolkningar.
 • Aktiviteter som kan inverka på eller involverar barn.
 • En kultur präglad av korruption.
 • Komplexa värdekedjor som innefattar arbete som utförs på informell basis utan rättsligt skydd.

Här arbetar Wolly Bear aktivt med att utreda de förutsättningar som råder i de länder där vi verkar. Våra intressentanalyser och livcykelanalyser är i ett inledande skede avgörande parametrar som kan få oss att undvika högriskländer, regioner eller företag. Vi använder oss också mycket av material producerat från NGO:s, exempelvis Amnesty Internationals årliga rapport om statusen för de mänskliga rättigheterna i världen.

Men även där institutionerna fungerar optimalt, kan tvister uppkomma rörande den påverkan som en organisations aktiviteter och beslut kan ha på de mänskliga rättigheterna. Verkningsfulla mekanismer för att hantera missförhållanden spelar därför en viktig roll i hållbarhetsarbetet. Woolly Bear arbetar aktivt med att upprätta sådana mekanismer samt att säkerställa att de finns tillgängliga, dels för sitt eget bruk och för våra intressenter. Till dessa mekanismer hör vår whistle blowe-funktion men också de uppföljningar vi gör och den kommunikation med intressenter och NGO:s som vi har.

Vid identifierade missförhållanden bygger bygger vi allt arbete med på dialog och medling. Våra processer söker gemensamt överenskomna lösningar på missförhållanden genom parternas engagemang. Vid de tillfällen detta inte är möjligt eller då missförhållanden är av sådan grad kopplas relavanta myndigheter, kontrollorgan och rättsinstanser in.

 

Policy för mänskliga rättigheter

Woolly Bears policy för mänskliga rättigheter syftar till att skapa en ansvarsfull och långsiktigt sund verksamhet där respekt för mänskliga rättigheter integreras i våra beslut.

Som textilföretag är vi en del av de lokala samhällen där vi verkar. Vi har även global påverkan genom våra värdekedjor och investeringar. På så sätt har vi både ett lokalt och globalt ansvar. Förutom ökad förståelse för korrelationen mellan mänskliga rättigheter och företag i en globaliserad värld så syftar policyn till att tydliggöra vårt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vårt åtagande är därför att alltid verka i enlighet med FN: s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Detta tillvägagångssätt gäller för alla marknader där vi är verksamma och alla våra affärsrelationer. Bortsett från att integrera respekten för mänskliga rättigheter i vår verksamhet, vill vi också främja respekten för de mänskliga rättigheterna genom öppenhet och transparens. Därför gör vi vårt yttersta för att ha en kontinuerlig och öppen dialog med våra intressenter och agera synligt, förutsägbart och förståeligt när det gäller våra processer och rutiner.

Policyn för mänskliga rättigheter skapar förutsättningar för ökat förtroende bland våra intressenter, partners och minskad riskexponering.

 • Vi agerar med skälig noggrannhet för att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi bedömer risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners och beaktar påverkan på mänskliga rättigheter i våra affärsbeslut.
 • När vi identifierar högriskländer, så som det rapporteras av FN eller internationella människorättsorganisationer, ska vi ta med detta u utvärderingen av våra värdekedjor. Om vi verkar eller gör affärer i eller med högriskländer så ska ökad försiktighet vidtas, en riskanalys genomföras och därefter ett beslut huruvida verksamheten måste avslutas eller kravbilden utökas.
 • Vi agerar med tillbörlig aktsamhet för att utöva undvika intrång på andras rättigheter i vår verksamhet och verksamhet. Därför bedömer vi risker för människors rättigheter i affärsrelationer och beslut.
 • Barn är en speciellt sårbar grupp och vi delar alla ansvaret för världens barn. Vi ser det som vårt ansvar att göra vårt yttersta för att undvika att barns rättigheter överträds i våra värdekedjor.
 • Vi främjar mänskliga rättigheter i våra arbetspraxis och accepterar ingen diskriminering.
 • Vi främjar transparens och kommunicerar på ett sätt som möjliggör för våra intressenter att förstå vårt arbete, våra utmaningar och våra ambitioner.
 • Skatteintäkter kan vara ett viktigt bidrag till samhällets arbete för mänskliga rättigheter, varför vi alltid betalar vår korrekta andel i tid i de länder där vi verkar och uppmuntrar våra kunder att göra detsamma.
 • Trots ett tydligt och väl underbyggt arbete kan kränkningar ske. Om Woolly Bears aktiviteter skulle innebära en direkt kränkning av mänskliga rättigheter så åtar vi oss att gottgöra eller råda bot på situationen.
btt