Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Miljö

Organisationers beslut och aktiviteter har alltid en påverkan på miljön, oavsett var de är verksamma. Denna påverkan kan vara förknippad med organisationens resursanvändning, lokaliseringen, generering av föroreningar och avfall, och påverkan på naturliga livsmiljöer.

Samhället står inför många utmaningar vad gäller miljön, bland annat förbrukning av naturresurser, föroreningar, klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer, förlust av arter och kollaps av hela ekosystem och nedbrytning av livsmiljöer i städer och på landsbygd. Allteftersom världens befolkning växer och konsumtionen ökar, kommer förändringarna att bli ett allt större hot mot människors säkerhet och samhällets hälsa och välbefinnande. Det finns ett behov av att identifiera möjligheter att minska och undanröja produktions- och konsumtionsmönster som leder till ohållbara konsumtionsnivåer och att se till att resursförbrukningen per person blir hållbar. Miljöfrågor på lokal, regional och global nivå är sammankopplade. Hanteringen av frågorna kräver ett omfattande, systematiskt och samlat angreppssätt.

Miljöansvar är en förutsättning för människans överlevnad och välstånd. Det är därför en viktig aspekt av vårat ansvarstagande. Miljöfrågor är också nära kopplade till andra viktiga huvudområden och delområden för socialt ansvarstagande. Utbildning i miljöfrågor och kapacitetsutveckling är grundläggande för att främja utvecklingen av hållbara samhällen och livsstilar.’

Vår Miljöpolicy ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå hållbarhetsmålen. Naturvårdsverket, som samordnar det statliga miljöledningsarbetet, definierar att en miljöpolicy uttrycker vilja och ambition med miljöarbetet och pekar ut riktning för miljöledningsarbetet. I detta dokument finns övergripande hållbarhetsmål som uttrycker företagets vilja och ambitioner med miljöarbetet.

Miljöpolicy

Woolly Bear ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö och global hållbar utveckling. Detta efterlevs genom att ständigt värdera det vi och våra samarbetsparter gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi driver dessutom ett aktivt uppmuntrans- och påverkansarbete på konsumenter för att öka insikten av vikten av detta arbete. Målet är att vara marknadsledande inom textilbranschen vad gäller miljö och hållbarhet.

 

Vi ska därför

  • ha en hög nivå av kunskap och medvetande kring miljöfrågor hos alla inom företaget
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör och vidta åtgärder
  • ständigt sträva efter att förbättra resursutnyttjandet inom företaget
  • erbjuda produkter som är direkt och långsiktigt hållbara för människa och miljö
  • följa tillämpliga lagar och andra krav berör eller kan relateras till företagets verksamhet
  • följa ”Handlingsplan för minskad miljöpåverkan”
btt