Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Vår organisation och ansvar

Detta avsnitt beskriver hur rollerna i arbetet med ledningssystem ser ut. Huvuddelen av nedanstående är en redovisning av vad som gäller i enlighet med företagets styrdokument.

Styrelse

 • Ansvarar för ledningssystemets övergripande riktlinjer.

Ledning

 • Ansvarar för måluppfyllelse
 • Säkerställa resurser för ledningssystemsarbetet och satsningar.
 • Ansvarig chef ska arbeta med arbetsmiljön inom sitt ansvarsområde

Hållbarhetsansvarig

 • Samordnar uppbyggande, upprätthållande och dokumentation av företagets ledningssystem och därtill kopplade riktlinjer.
 • Genomför interna revisioner.
 • Bistår medarbetare och ledningen i miljöarbetet enligt rutiner, policys och hållbarhetsmål.
 • Bistår samarbetspartners och leverantörer inom företagets värdekedjor med särskilda uppdrag i hållbarhetsarbetet.
 • Erbjuder verksamheten utbildning och stöd i hållbarhetsarbetet.
 • Utgör företagets kontaktperson inom miljöfrågor samt utarbetar den rapportering som krävs.
 • Bevaka och se till att miljölagstiftningen efterlevs i alla led.
 • Säkerställer och följer upp efterlevnad av de etiska riktlinjerna i värdekedjorna.
 • Bistår med eller hanterar behovet av specialistkunskaper gällande hantering av kemikalier.
 • Ansvar för genomförandet av Grönt hyresavtal vid nytecknande av fastighet.

Textilansvarig/Inköpsansvarig

 • Kollektionsutveckling.
 • Kontakt och kommunikation mot aktörer i våra värdekedjor.
 • Bevaka och se till att miljölagstiftningen efterlevs i alla led.
 • Säkerställer hållbarhetsarbetet inom produktionsprocesser så som minimering av spillmaterial.
 • Säkerställer efterlevnad av de etiska riktlinjerna i värdekedjorna.
 • Bevaka miljökrav och hållbarhetsmål i samband med inköp och upphandling av material, varor och tjänster.

Marknadsföringsansvarig

 • Ansvar för kommunicering av företagets hållbarhetsarbete mot kund.
 • Bistå hållbarhetssamordnaren i att ta fram pedagogiskt och bra material för utbildning och stöd.
 • Hemsida/E-handel.
 • Marknadsföring.

Mötesforum

Inom Woolly Bears verksamhet har vi många områden som måste avhandlas och därför har vi delat in det i olika mötesforum för att på ett effektivt sätt kunna driva verksamhetens olika delar fram. Då vi är ett litet företag med knappa resurser så använder vi oss i våra olika mötesforum av så kallade ”advisory boards” för att inhämta den kunskap vi saknar i vissa sakfrågor.

 1. Veckomöte

Våra veckomöten ligger till grund för vårt dagliga arbete och avhandlar dagsaktuella frågor av mindre betydande karaktär.

Punkter som återkommer varje möte är:

 • Förbättringsförslag från intressenter.
 • Kommande deadlines
 • Kollektionsutveckling
 • Hemsida/E-handel
 • Hållbarhet
 • Organisation
 • Marknadsföring

 

 1. Hållbarhetforum

Det mötesforum dedikerat till hållbarhetsfrågorna, Hållbarhetsgruppsmöte (Boardmeeting). Möten en gång i halvåret om inte behov av extra möten finns.

Mötet är ett arbetsmöte som syftar till att samordna ledningsarbetet inom företaget. Mötet ska vara ett forum för att diskutera hållbarhetsmål, handlingsplaner och problemställningar samt utbyta idéer och följa upp arbetet inom de olika värdekedjorna. Mötet syftar även till att fånga upp tankar och idéer som finns ute i verksamheten. Hållbarhetsansvarig är sammankallande och mötena kan vara fysiska möten såväl som distansmöten.

Punkter som återkommer varje möte är:

 • Förbättringsförslag från intressenter.
 • Inkomna skrivelser.
 • Verksamhetssammanfattning
 • Ekonomisk rapport.
 • Rapport om värdekedjor.
 • Efterlevnad av rättsliga krav samt uppförandenormer.
 • CSR rapport.

 

 1. Affärsutvecklingsforum

Forumet syftar till att samordna samt utveckla vår marknadsföring, hemsida, E-handel samt relationer. Mötet ska vara ett forum för att diskutera handlingsplaner och problemställningar samt utbyta idéer och följa upp arbetet inom de olika processerna. Mötet syftar även till att fånga upp tankar och idéer som finns ute i verksamheten. Miljögruppen håller möten en gång i halvåret. Deltagarna i miljögruppen består av hållbarhetsansvaring, ombud textil- och fastighetsansvarig. Hållbarhetsansvarig är sammankallande och mötena kan vara fysiska möten såväl som distansmöten.

Punkter som återkommer varje möte är:

 • Förbättringsförslag från intressenter.
 • Inkomna skrivelser.
 • Verksamhetssammanfattning
 • Hemsida/E-handel
 • Marknadsföring.
 • Kollektionsutveckling

 

btt