Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Lagar och förordningar

Utöver ledningsystem finns flertalet styrande lagar och förordningar med koppling till miljömässig och social hållbarhet vilka har bäring på Woolly Bear. De miljörelaterade lagar och regler som gäller för Woolly Bears verksamhet finns sammanställda i vår miljölaglista. Sammanställningen har gjorts av hållbarhetsansvarig som även ser över och uppdaterar miljölaglistan två gånger per år. Information om eventuella förändringar i lagstiftningen som innebär en förändring för företaget ska i samband med uppdateringstillfället ske till berörda inom företaget. Kontroll av lagefterlevnad sker löpande i samband med uppdateringstillfällena. Resultatet dokumenteras i vår miljölaglista.

 

Rättsliga hänsynstaganden och uppförandenormer

Woolly Bear ska alltid respektera rättsstatens principer och vidta åtgärder för att rättsstatens tillämpliga principer ska kunna följas. Detta ska ske där företaget har verksamhet samt genom hela värdekedjorna för produkterna för att motverka godtycklig maktutövning.

 • Vi ska hålla oss uppdaterade om rättsliga skyldigheter och regelbundet följa upp vår efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.
 • Vid de tillfällen då lagstiftning eller internationella uppförandenormer understiger våra ställda krav, ska alltid vår kravbild vara gällande.
 • I länder där lagen eller dess genomförande strider mot internationella uppförandenormer eller företagets egna krav, ska företaget utvärdera huruvida det är hållbart att ha aktiviteter eller bedriva verksamhet där.
 • Woolly Bear ska aktivt arbeta med legitima åtgärder för att påverka relevanta organisationer och myndigheter för att avhjälpa och förbättra undermåliga situationer.
 • Woolly Bear ska identifiera riskerna för korruption samt implementera och upprätthålla riktlinjer och arbetssätt som motverkar korruption och utpressning.
 • Stödja och utbilda vår organisation, företrädare, entreprenörer och leverantörer i aktiviteter mot mutor och korruption.
 • Ha en transparent och säkerställd ersättning Woolly Bears företrädare.
 • Upprätthålla ett verkningsfullt system för att motverka korruption.
 • Woolly Bear ska uppmuntra våra partner, företrädare och leverantörer att rapportera överträdelser av organisationens riktlinjer samt oetiskt och orättvist agerande genom rapportering och uppföljningsåtgärder utan fruktan för repressalier.
 • Vi rapporterar lagöverträdelser till berörda myndigheter.
 • Vi uppmuntrar andra organisationer till att vidta liknande antikorruptionsåtgärder.
btt