Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Hur vi arbetar

Woolly Bear bedriver ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor på alla nivåer i företaget, från insatser och riktlinjer på övergripande nivå, ända ner till enskilda medarbetares åtgärder i det dagliga arbetet. Det finns idag många företag och organisationer som arbetar med hållbara produkter på olika sätt, med hänsyn till vilka förutsättningar företaget har. Men varken företagen eller miljöorganisationerna delar en gemensam definition av vad en hållbar produkt innebär. Precis som med vårt mål att påverka marknaden är syftet med vårt hållbarhetsarbetearbete att skapa en samsyn kring hållbarhet och att på olika sätt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom ett större ansvarstagande för, och arbete med, att minska miljöbelastningen från verksamheten.

Vi vill hjälpa kunderna att kunna avgöra en produkts hållbarhet och därav påverka marknaden genom medvetna val. Grunden till vårt hållbarhetsarbete och ledningssystem baseras på ISO 26000. Detta förstärks vidare med hjälp av gällande miljölagstiftning, ISO 14001, EMAS, Naturvårdsverkets riktlinjer för miljöledningsarbete och våra egna krav. Vi ser att Woolly Bear genom ett systematiskt, transparent och konsekvent hållbarhetsarbete visar trovärdighet och långsiktigt ansvarstagande gentemot konsumenter, medarbetare och det omgivande samhället. Denna höga nivå av ansvarstagande kan gynna en organisation på flera plan och Woolly Bear ser att en efterlevnad av följande handlingsplan kommer bidra på ett antal plan till verksamheten. Några exempel:

 • leda till mer välgrundat beslutsfattande, baserat på bättre förståelse för samhällets förväntningar, för de möjligheter som socialt ansvarstagande medför (t.ex. bättre hantering av juridiska risker) och för risker med att inte vara socialt ansvarsfull,
 • förbättra organisationens metoder för riskhantering,
 • förbättra organisationens anseende och uppnå ett större förtroende hos allmänheten,
 • stödja en organisations berättigande att verka i samhället,
 • bidra till innovationer,
 • förbättra organisationens konkurrenskraft, tillgång till finansiering och ställning som prioriterad partner,
 • förbättra organisationens relation till sina intressenter och därigenom få nya perspektiv på verksamheten
 • samt kontakt med många olika aktörer,
 • öka de anställdas lojalitet, engagemang, aktivitet och etiska förhållningssätt,
 • förbättra säkerhet och hälsa för såväl kvinnliga som manliga medarbetare,
 • förbättra förmågan att rekrytera, motivera och behålla sina medarbetare,
 • minska kostnader genom ökad produktivitet och resurseffektivitet, lägre energi- och vattenanvändning,
 • minskat avfall och ökad återvinning av värdefulla resurser,
 • förbättra marknadens funktion genom ansvarsfullt politiskt engagemang, främjandet av konkurrens på lika villkor och avsaknad av korruption,
 • förebygga och minska potentiella konflikter med konsumenter angående produkter eller tjänster.

Organisationer runt om i världen, och deras intressenter, blir allt mer medvetna om behovet av och fördelarna med ett socialt ansvarsfullt uppförande. Målsättningen med att ta socialt ansvar är att bidra till hållbar utveckling. En organisations resultat i relation till samhället som den är verksam i, och i relation till organisationens påverkan på miljön, har blivit en viktig faktor för att mäta organisationens totala resultat. Det är också en viktig faktor för organisationens förmåga att upprätthålla sin produktionsnivå. Det här visar på ett allt större erkännande av vårt behov av att säkerställa välfungerande ekosystem, social rättvisa och god verksamhetsstyrning. I det långa loppet är alla organisationers verksamhet beroende av att världens ekosystem är välfungerande och att naturresurser används på ett långsiktigt hållbart sätt. Organisationer utsätts också för ökad kontroll av sina olika intressenter vilket kan leda till utmaningar för vissa, Woolly Bear inriktar sig istället på att utnyttja intressenternas outtömliga kunskap och vill förvandla deras engagemang till en del av företagets utveckling.

Ett ledningssystem är en arbetsmetod som syftar till att systematisera och effektivisera en organisations hållbarhetsarbete ur ett helhetsperspektiv. Detta för att styra arbetet och sätta in åtgärder där de bäst behövs. Ledningssystemet består av följande komponenter:

 1. Organisation och ansvar specificerar ansvar och befogenheter inom företaget.
 1. Verksamhetens ansvarstagande beskriver de områden företaget arbetar inom och verktyg som används inom hållbarhetsarbetet.
 1. Kartläggning av värdekedjorna redovisar produkternas hela livscykel. Från bommullsplanta till färdigt plagg och slutligen återvinning. Kartläggningen hjälper företaget att hålla kontroll och kunna effektivisera processflöden samtidigt som det är en förutsättning för hållbarhetsarbetet.
 1. Hållbarhetsutredning som utreder hela verksamhetens sociala- och miljömässiga- påverkan. Hållbarhetsutredningen ligger till grund för företagets arbete och utveckling.
 1. Hållbarhetsmålen ska ange vad som behöver förbättras genom tydliga, tidsatta och mätbara mål. De ska uppdateras kontinuerligt eller minst vart tredje år. För uppfyllandet av hållbarhetsmålen krävs att en handlingsplan, som anger resurser, tillvägagångssätt och tidsramar, upprättas. I detta dokument finns en handlingsplan för hur arbete ska bedrivas för att nå hållbarhetsmålen.
 1. Dokumenterade rutiner för att bidra till uppfyllandet av miljöpolicyn och hållbarhetsmål samt för att säkerställa att gällande miljöregler i övrigt följs, ska dokumenterade rutiner för styrning finnas. Det avser t.ex. riktlinjer för avfallshantering och riktlinjer för tjänsteresor och möten.
 1. Kommunikation anger hur miljöarbetet ska kommuniceras internt och externt.
 1. Utbildningsinsatser som planeras för att utveckla ledningens och personalens miljökompetens.
 1. Årlig uppföljning. Årlig uppföljning och kontroll av punkt 1-5 ska genomföras, bl.a. i form av interna miljörevisioner för att arbetet hela tiden ska utvecklas och förbättras.

 

Vill du veta mer eller hjäpa oss i vårt arbete på något sätt så tveka inte att ta kontakt med oss.

btt