Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Vad innebär egentligen hållbarhet?

Skrivet av Erik Lindtorp

Kategori , ,

Biologiskt nedbrytbar - woollybear

Woolly Bear ser att svaret ligger i styrkan och svagheten med begreppet, dess bredd och tolkningsutrymme.
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Så vad innebär det då för oss, jo när vi utformar vår verksamhet så behöver vi hela tiden utvärdera våra vägval för att vår utveckling ska garantera kommande generationers möjligheter att leva ett rikt liv. Därav ser vi också vårt ansvar att hela tiden pressa vår verksamhet för att göra minsta möjliga åverkan på kommande generationers miljö, natur och klimat. Men också att genom våra val stötta alla de sociala faktorer som förutsätter deras möjligheter till självförverkligande.

Men hur gör man detta mer konkret som ett företag och hur ska ett företag kunna orientera sig de alla tolkningarna av hållbarhet som finns? Jo vi började vår process med att utvärdera de olika vägledningar och nätverk som fanns, för det är ju ingen idé att uppfinna hjulet två gånger.

Vi kollade först på Global Compact som består av tio principer och är en bra utgångspunkt för företag som arbetar med hållbarhet. Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Oavsett storlek och bransch kan alla organisationer och företag inspireras av Global Compacts principer och man kan också välja att ansluta sig till initiativet. Då förbinder man sig till de tio principerna och till att rapportera sina insatser till Global Compact. FN: s Global Compact främjar företagens sociala ansvar genom delat lärande.

Vi såg detta som ett ytterst intressant verktyg men på grund av våra begränsade resurser och tro på att vi borde klara det utan att behöva investera stort i det så sökte vi oss vidare.

OECD: s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer från OECD: s 42 regeringar till multinationella företag som är verksamma i eller har huvudkontor i OECD anslutna länder. Företagen uppmanas av OECD-ländernas regeringar att identifiera, förhindra, begränsa och ta ansvar för negativ påverkan som företaget orsakat eller bidragit till. År 2011 uppdaterades riktlinjerna till att omfatta även företagens ansvar för relationer i värdekedjan. OECD: s riktlinjer antas av OECD: s regeringar och regeringar som följer OECD Investeringsdeklaration.
Jämfört med Global Compact kan OECDs riktlinjer ha en begränsad geografisk räckvidd, eftersom de bara är tillämpliga på företag som verkar i och från OECD-länder eller som följer OECD: s investeringsdeklaration (totalt 46 länder). Vi tittade därför vidare på nästa verktyg, ISO 26000.
ISO 26 000 är en global, vägledande standard som underlättar för företag och organisationer att arbeta med ansvarstagande och samhällsansvar. Standarden är inte certifierar utan ger vägledning och rekommendationer för vad organisationen ska fokusera på. Standarden är baserad på sju principer som företagen alltid bör följa och går i linje med de globala hållbarhetsmålen.
Standarden antogs 2010 som ett resultat av en femårig förhandlingsprocess med en internationell arbetsgrupp och nationella utskott på över 90 år länder. Sedan ISO 26000 har antagits har standarden översatts till nationella språk i mer än 60 länder, varav ungefär 50 procent är utvecklingsländer.
Så vad innebär det då för oss, jo när vi utformar vår verksamhet och hela tiden utvärderar våra vägval för att vår utveckling ska garantera kommande generationers möjligheter så gör vi det genom att ta vägledning och stöd från ISO 26000.

Mer frånErik Lindtorp

Textilingenjören som blivit skolad i Borås och Hong Kong. Erik är motorn i gänget och är den som ser till att vi faktiskt har produkter att presentera. Han kan det ...

Inga kommentarer än.

Kommentera

Kommentera


btt